Главная

Сайт ТНУ

Редакционный совет

Свидетельство о регистрации

Текущий номер

Архив номеров

Правила оформления статьи

Контакты

Архив номеров

 

Ежеквартальный научно-практический журнал
Академии экономических наук Украины
№ 8, 2003 г.

Тексты номера одним файлом

Банкiвська справа

Криклiй А.С.
Проблеми пiдготовки та професійного росту банкiвських працiвникiв

Антонюк О.А.
Основні проблеми економiко-математичного моделювання діяльності банкiв

Борисенко I.I.
Мiсце пластикових карток у безготiвковому обiгу України

Шульга Н.П.
Система збалансованих показникiв як iнструмент контролінгу комерцiйного банку

Торяник Ж.І.
Роль заощаджень населення в трансформацiї економiки

Невмержицький Я.I.
Аналiз та проектування програм DRIP для вiтчизняних суб‘ектiв господарювання

Iнновацiї та інвестиції

Карчева Г.Т.
Основнi закономiрностi, проблеми та перспективи розвитку інвестиційної діяльності банкiв в Українi

Чевганова В.Я., Чичкало-Кондрацька І. Б.
Особливостi та проблеми формування фiнансових потокiв на промислових пiдприсмствах Полтавської областi

Адаманова З. О.
Регiональнi аспекти розвитку iнноваційної полiтики

Коваленко М.А., Чурсiна Л.А.
Прогнозування розвитку фiнансових ресурсiв Херсонської областi на перiод до 2011 року

Швороб Г.М.
Експрес-аналiз iнвестицiйної привабливостi регiонiв

Андрейченко О.В.
Управлiння iнвестицiйною дiяльнiстю в регiонi

Гербич Л.А.
Особливостi оцінки предметiв iпотеки в сучасних умовах вiтчизняного розвитку

Економiка пiдприємства

Головченко Т.М.
Роль єдиного податку в стимулюваннi розвитку малого пiдприємництва

Островська О.А.
Модель iдентифiкацiї стійкостi фiнансового стану пiдприємства

Зiнченко О.А.
Проблеми фiнансового управління вiдтворенням основних виробничих фондiв пiдприємства

Борисенко Б., Рябенко Л., Зiнченко Н.
Валютно-фiнансовий механiзм зовнiшньоекономічної дiяльностi пiдприємств в України

Азаренкова Г.М.
Фiнансовi потоки промислових пiдприємств: окремi аспекти оптимiзацiї руху

Iзмайлова Н.В.
Стан та ефективнiсть використання оборотних коштiв гірничо-видобувних пiдприємств

Максимова А.В.
Банкiвське кредитування як перспективний iнструмент фінансування пiдвриємств гiрничо-металургiйному комплексу

Аннотації на статті

Наші автори

Вимоги до авторських рукописів журналу «Економіка Криму»